1. Thông báo số 197a về việc công khai chỉ tiêu, mẫu biểu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND phân bổ dự toán NSNN năm 2020

Xem chi tiết tại đây:  TB 197a về việc công khai chỉ tiêu, mẫu biểu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND phân bổ dự toán NSNN năm 2020