491 hội viên nông dân thành phố Bắc Kạn đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Năm 2020, thành phố Bắc Kạn có tổng số 491 hộ gia đình là hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.  Trong đó, thành phố có 17 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh , 96 hộ đạt cấp xã thành phố và 378 hộ cấp phường.

Cán bộ Hội nông dân thành phố Bắc Kạn tới thăm quan mô hình cây ăn quả của hội viên nông dân phường Sông Cầu

Để có kết quả trên, Hội nông dân các cấp đã chủ động đổi  mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.  Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hộ có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp …hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn áp dụng thực hiện sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, …thường xuyên làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các hội viên nông dân ngay từ cấp cơ sở,…

Triệu Biển