Công văn số 1825/UBND-VP V/v thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 346/KL-TTrT ngày 13/6/2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : Công văn số 1825/UBND-VP V/v thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 346/KL-TTrT ngày 13/6/2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn