Bắc Kạn có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Họp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại huyện Chợ Đồn.

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 14 (mười bốn) cụ thể đối với từng đơn vị hành chính như sau:

Huyện Ba Bể: Đơn vị bầu cử số 01 (số đại biểu được bầu là 04 đại biểu) gồm các xã: Hà Hiệu, Chu Hương, Yến Dương, Mỹ Phương, Địa Linh, Bành Trạch, Phúc Lộc, thị trấn Chợ Rã. Đơn vị bầu cử số 02 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các xã: Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê, Cao Thượng, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc, Thượng Giáo.

Huyện Bạch Thông: Đơn vị bầu cử số 03 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Tân Tú, Vi Hương, Lục Bình và thị trấn Phủ Thông. Đơn vị bầu cử số 04 (số đại biểu được bầu là 03) gồm các xã: Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong, Mỹ Thanh, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Quân Hà.

Thành phố Bắc Kạn: Đơn vị bầu cử số 05 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các xã: Dương Quang, Nông Thượng; phường Sông Cầu, phường Nguyễn Thị Minh Khai. Đơn vị bầu cử số 06 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các phường: Huyền Tụng, Xuất Hoá, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên.

Huyện Chợ Đồn: Đơn vị bầu cử số 07 (số đại biểu được bầu là 04 đại biểu) gồm các xã: Bằng Phúc, Phương Viên, Đồng Thắng, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong, Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng và K380. Đơn vị bầu cử số 08 (số đại biểu được bầu là 04 đại biểu) gồm các xã: Ngọc Phái, Nam Cường, Bản Thi, Xuân Lạc, Tân Lập, Yên Thượng, Yên Thịnh, Quảng Bạch, Đồng Lạc và thị trấn Bằng Lũng.

Huyện Chợ Mới: Đơn vị bầu cử số 09 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các xã: Nông Hạ, Thanh Thịnh, Tân Sơn, Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp, Hoà Mục. Đơn vị bầu cử số 10 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các xã: Yên Hân, Yên Cư, Bình Văn, Như Cố, Quảng Chu, thị trấn Đồng Tâm.

Huyện Na Rì: Đơn vị bầu cử số 11 (số đại biểu được bầu là 04 đại biểu) gồm các xã: Văn Minh, Kim Lư, Văn Vũ, Sơn Thành, Văn Lang, Cường Lợi, Lương Thượng, Kim Hỷ và thị trấn Yến Lạc. Đơn vị bầu cử số 12 (số đại biểu được bầu là 03 đại biểu) gồm các xã: Liêm Thuỷ, Đổng Xá, Xuân Dương, Dương Sơn, Côn Minh, Quang Phong, Trần Phú, Cư Lễ.

Huyện Ngân Sơn: Đơn vị bầu cử số 13 (số đại biểu được bầu là 05 đại biểu) gồm các xã: Thượng Quan, Thuần Mang, Hiệp Lực, Trung Hoà, Cốc Đán, Thượng Ân, Bằng Vân, Đức Vân, Vân Tùng và thị trấn Nà Phặc.

Huyện Pác Nặm: Đơn vị bầu cử số 14 (số đại biểu được bầu là 05 đại biểu) gồm các xã: Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La, Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn