Bắc Kạn tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3138/UBND-VXNV về việc tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.