Bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Có thể nói Đại hội đã diễn ra đúng theo chương trình, nội dung, an toàn, dân chủ; phát huy được trí tuệ của đại biểu. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được Thành ủy thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thông qua việc lấy ý kiến tham gia của các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ tiền nhiệm, cán bộ Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa trên địa bàn. Chương trình và các nội dung điều hành đại hội được chuẩn bị chi tiết, tỷ mỷ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn chủ tịch Đại hội điểu hành Đại hội đồng bộ, thống nhất, theo đúng kịch bản đã duyệt. Hầu hết đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của đại biểu trong đại hội. Việc thảo luận ở Đại hội, ở tổ được chuẩn bị kỹ, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết và trên tinh thần xây dựng, góp phần làm rõ và sâu sắc thêm các nội dung trong các văn kiện Đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh nên Đại hội, Hội nhị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VI chỉ bầu một lần đủ số lượng, cơ bản đúng với phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa V chuẩn bị với tỷ lệ phiếu tập trung cao. Tỷ lệ Thành ủy viên là nữ đạt 29,3%, tuổi trẻ dưới 35 tuổi đạt tỷ lệ 9,8%, cơ bản đạt yêu cầu. Công tác chuẩn bị  cơ sở vật chất, địa điểm thảo luận ở tổ được thực hiện tốt; không để xảy ra tình hình mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

Công tác tuyên truyền cho trước, trong và sau đại hội được chuẩn bị chu đáo, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo, công tác phục vụ được đề cao góp phần vào thành công của đại hội.

Tuy nhiên bên cạnh đó Đại hội còn có một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị chưa thật sát với thực tế. Nguyên nhân là trong dự thảo Văn kiện đề ra chỉ tiêu, mục tiêu cao nên khó thực hiện, Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất giảm một số chỉ tiêu cho phù hợp. Do chưa chuẩn bị được nhân sự (chưa đủ tiêu chuẩn) nên tại Đại hội bầu thiếu 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, cần bầu bổ sung trong nhiệm kỳ.

Từ việc đánh giá kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Thành ủy Bắc Kạn rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo Đại hội, như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ thị và hướng dẫn của Đảng, cấp ủy cấp trên về chỉ đạo đại hội. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên, của Thành ủy đến các chi, đảng bộ trực thuộc, đồng thời triển khai thực hiện đủ, đúng quy trình trong công tác chuẩn bị Văn kiện và nhân sự. Phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia ý kiến của cấp trên trong việc xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ, vì vậy Báo cáo chính trị trình Đại hội là kết tinh trí tuệ của cả Đảng bộ.

Thứ hai, cấp ủy luôn bám sát lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận công tác, các tổ giúp việc, các tiểu ban trong việc xây dựng các văn kiện, chuẩn bị nhân sự và phục vụ cho Đại hội.

Thứ ba, phát huy tinh thần trách nhiệm của các tiểu ban, các bộ phận giúp việc, các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố trong quá tham gia vào công tác chuẩn bị và trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thứ tư, xác định tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, đoàn thể và nhân dân trong toàn Đảng bộ góp phần quan trọng cho thành công của Đại hội.