BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BĂC KẠN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

I. Đăng ký học tập và làm theo Bác

1. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2016 và các chương trình công tác trọng tâm.

2. Kiên quyết kiểm điểm, khắc phục những hạn chế trong công tác; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhất là các loại bệnh của chủ nghĩa cá nhân như: Bệnh nể nang, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đồng thời từng đồng chí thành ủy viên tiếp tục rèn luyện tác phong công tác, xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm, tự trọng với công việc, gắn bó với nhân dân.

3. Nghiêm túc “Sửa đổi lối làm việc” theo lời dạy của Bác về phê bình và sửa chữa; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo. Chú trọng học tập kiểm điểm, khắc phục các bệnh chủ quan, hẹp hòi, bệnh khai hội, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, kéo bè kéo cánh…; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Thực hiện tốt quy định nêu gương như tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; việc nói đi đôi với làm; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí; thực sự là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; tự giác nhận trách nhiệm của người đứng đầu trước những khuyết điểm của cấp dưới thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương mình phụ trách.

II. Đăng ký một số việc làm cụ thể

1. Tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 29/9/2015 của Ban chấp hành đảng bộ thành phố về “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020”, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc và hạn chế yếu kém trong quản lý đất đai, quản lý đô thị.

– Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong GPMB các công trình. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng. Tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị.

– Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình cấy giấy CNQSDĐ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thời gian và thủ tục quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.

– Đầu tư xây dựng các đề án, công trình phục vụ vệ sinh môi trường. xây dựng các điểm thu gom, tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là các chủ thể xả rác, thu gom và xử lý rác thải, các chủ thể khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn.

3. Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhằm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc; sâu sát với cơ sở; tích cực sinh hoạt tại các chi bộ.

III. Một số giải pháp, phân công trách nhiệm, thời hạn giải quyết

Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo các chi, đảng bộ, các phòng, ban, ngành chức năng đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm, thời hạn giải quyết việc đăng ký làm theo Bác năm 2016, cụ thể:

1. Chú trọng kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong mỗi cơ quan, đơn vị về đổi mới lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm; nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý của bộ máy hành chính các cấp gắn với thực hiện Đề án tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm. Giao cho Ban Tổ chức Thành ủy, UBND Thành phố chủ trì phối hợp theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo định kỳ 6 tháng và 1 năm.

2. Trong sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi đồng chí Thành ủy viên phải dành thời gian kiểm điểm việc làm theo Bác, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm thực thi công vụ; tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc, số lần đi sinh hoạt tại cơ sở; đặc biệt là những đồng chí phụ trách công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính,…

Định kỳ trong sinh hoạt đảng, các đồng chí Thành ủy viên phải chủ trì và tự giác kiểm điểm các loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách như: nể nang, thiếu trung thực, thành tích; kéo bè kéo cánh; quan liêu, lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm; bệnh chủ quan, ích kỷ hẹp hòi, cá nhân, bản vị,…. Có biện pháp đấu tranh phát hiện việc bao che, dung túng cho những việc làm sai trái của cán bộ thuộc thẩm quyền. Xử lý nghiêm tình trạng say rượu, bia trong ngày làm việc của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng Thành ủy tham mưu, theo dõi và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo định kỳ 6 tháng và 1 năm.

3. Định kỳ tổ chức kiểm điểm việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; hoạt động chất vấn, giám sát và phản biện xã hội; việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, UBND thành phố theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo định kỳ 6 tháng và 1 năm.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đăng ký học tập và làm theo Bác với những nội dung trên; chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố kết quả thực hiện vào cuối năm 2016./.