BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC KẠN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016- 2020 BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của thành phố được đánh giá là chưa thật sự bền vững, các hộ thoát nghèo nguy cơ tái nghèo còn cao. Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Nếu đánh giá theo các tiêu chuẩn mới trong Nghị quyết trên thì tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố là 5,3%.  Đây là một thách thức không nhỏ đối với công tác giảm nghèo của thành phố trong thời gian tới.

Nhằm lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của thành phố theo tiêu chuẩn mới, ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 06 – NQ/TU về công tác giảm nghèo 2016 – 2020.

 Đồng chí Triệu Đức Lân –Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị BCH lần 5, khóa VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) thảo luận và thông qua Nghị quyết về công tác giảm nghèo 2016 – 2020.

Nghị quyết đề ra những mục tiêu cụ thể bám sát chuẩn nghèo mới theo Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: đến năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm và tiếp cận các dịch vụ y tế; 100%  hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% hộ nghèo có  người từ 15- 30 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở; 97% hộ nghèo có sử dụng dịch vụ viễn thông; 100% hộ nghèo có tài sản tiếp cận thông tin; trên 80% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng; 97% hộ nghèo có nhà đảm bảo diện tích để ở theo quy chuẩn; duy trì 100% hộ nghèo đảm bảo có nguồn nước hợp vệ sinh; trên 90% hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Chấp hành thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo; Nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về thực hiện công tác giảm nghèo; Tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về công tác giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, cận nghèo; Huy động các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp trên thì “Nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về thực hiện công tác giảm nghèo” là nhiệm vụ trọng yếu nhất bởi lẽ nếu người dân (nghèo, cận nghèo) chỉ thụ động trông chờ vào các chế độ, chính sách của nhà nước hay sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thì việc thoát nghèo sẽ không bền vững. Do vậy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền thành phố cần sự chung tay của các tổ chức chính trị – xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn.