Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ 16

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch 740,6 tỷ đồng, bằng 25,11% NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 63,6 tỷ đồng, bằng 14,1%NQ. Thu ngân sách 76,3 tỷ đồng, bằng 66,9% NQ; chi ngân sách 43,9 tỷ đồng, bằng 17,12% dự toán. Tổng số công trình xây dựng cơ bản được giao kế hoạch vốn 41 công trình, với tổng vốn 136,148 tỷ đồng; giải ngân 33,087 tỷ đồng, bằng 24,3%KH. Các địa phương tập trung chỉ đạo Nhân dân hoàn thành gieo cấy lúa vụ Xuân với tổng diện tích 300ha, bằng 100%KH. Chăn nuôi phát triển ổn định, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được duy trì; chủ động ban hành kế hoạch ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn châu phi trên địa bàn. Đến nay các hộ dân đã trồng rừng lại sau khai thác được 33,12ha, bằng 27,6%KH và đăng ký trồng rừng sản xuất đạt 164,85%KH. Hướng dẫn xã Dương Quang đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện 02 tiêu chí trong năm 2019 là tiêu chí giao thông và trường học. Thành lập thêm 03 hợp tác xã mới, bằng 150% NQ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường đề nghị: Cần tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đã đề ra năm 2019 tại xã Dương Quang; có giải pháp duy trì các chỉ tiêu đã đạt tại xã Nông Thượng. Đánh giá hiệu quả hoạt động và hướng dẫn cụ thể cho các hợp tác xã mới thành lập. Rà soát lại công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, nhất là quy hoạch 04 phường nội thị. Có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, có liên quan trực tiếp tới các tổ chức chính trị xã hội, các Hội đặc thù và quyền lợi của nhân dân. Đảm bảo trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết gắn với công tác kiểm tra, giám sát, các hoạt động phản biện. Nâng cao cải cách hành chính từ sử dụng hiệu quả hòm thư công vụ, xử lý các loại văn bản trên hồ sơ công việc, đảm bảo các thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu nghiên cứu, tra cứu tài liệu tại các cuộc họp. Giáo dục, chấn chỉnh một số bộ phận cán bộ có thái độ ứng xử chưa đúng mức, có hành vi tham nhũng “ vặt” gây bức xúc trong nhân dân. Các nội dung đánh giá sơ kết theo 03 Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn (Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác giảm nghèo; Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính) cần bám sát với điều kiện thực tế của thành phố để có những giải pháp phấn đấu thực hiện phù hợp. /.