Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 14 năm 2018

Hội nghị đã bầu bổ sung 02 đồng chí gồm: đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Ngọc Văn Biên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy vào Ủy viên Ban Thường vụ (khóa VI) nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thảnh phố Bắc Kạn đánh giá công tác 09 tháng đầu năm 2018. Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 17- CTr/ TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW của Bộ chính trị định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Chương trình số 16 – CTr/TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 – CTr/ TU ngày 02/08/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương.

09 tháng đầu năm 2018 dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng được quan tâm thực hiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại dịch vụ đạt 76,5%. Thu ngân sách tính đến 19/9/2018 đạt 42, 6 tỷ đồng; Trồng rừng đạt 271,3 ha bằng 169%; Trong xây dựng nông thôn mới chỉ đạo xã Dương Quang nỗ lực thực hiện các tiêu chí đã đăng ký. Công tác y tế, giáo dục được duy trì tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra; hoạt động dạy và học thực hiện theo đúng kế hoạch năm học 2018 – 2019. Thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự các phòng ban đảm bảo yêu cầu các nhiệm vụ.

Trước những ý kiến đóng góp của cơ sở, các phòng ban chuyên môn thành phố, UBND thành phố đã tiến hành giao nhiệm vụ trọng tâm cho từng đơn vị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm, từ thành phố đến xã phường rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội Nghị quyết năm 2018 đề ra. Trong đó đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu thu ngân sách. Thực hiện đảm bảo cân đối thu – chi trong tất cả các hoạt động của địa phương. Xã, phường khẩn trương tổ chức kỳ họp HĐND cấp cơ sở. các Ban xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bố trí, sắp xếp tinh gọn bộ máy;tạo điều kiện tiếp nhận các chi đảng bộ khối doanh nghiệp trên địa bàn; Sớm thực hiện sát nhập các thôn, tổ dân phố không đủ số lượng dân số, diện tích; Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.