Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai các văn bản Trung ương

Tại hội nghị, các báo cáo viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai một số văn bản gồm: Kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết luận 55 – Kl/TU, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; kết luận 60 -KL/TU  ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025;Chỉ thị 36 – CT/ TU ngày16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; kết luận số 57 –KL/TU ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Quy định số 205 – QĐ /TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông báo kết luận số 156 – TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về  tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận số 54 – KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về  tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị 26 – CT/TU ngày 02/10/2019 về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “ nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị 24 – CT/TU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Với nội dung các văn bản trên, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc sớm triển khai tới toàn thể cánbộ, đảng viên theo tình hình thực tế của từng đơnvị; Đồng thời từ nay đến cuối năm 2019 tập trung rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thực hiện bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy với đồng chí Phạm Quyết Chiến – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố (khóa VI) với tỷ lệ phiếu đạt  97,14%./.