Ban chỉ đạo 1237 phường Phùng Chí Kiên tổng kết “Đề án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông tin mộ liệt sĩ”

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch hội đồng chính sách phường Phùng Chí Kiên thông qua các nội dung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của ủy ban nhân dân phường.  Trong triển khai thực hiện điểm “Đề án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông tin mộ liệt sĩ”, tại 14 tổ dân phố từ 15/9 -22/10/ 2018 trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên đã gặp nhiều khó khăn như: Công tác triển khai, hướng dẫn phát phiếu, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các tổ dân phố đến các hộ gia đình chưa kịp thời. Sau chiến tranh nhiều đơn vị giải thể, sát nhập, việc bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí giữa các đơn vị với các tổ chức có liên quan còn hạn chế.Việc chôn cất liệt sĩ, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong chiến tranh thiếu và thất lạc nhiều. các thế hệ con cháu tuổi đời còn trẻ không nắm được thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do thời gian hy sinh đã lâu. Qua rà soát, tại địa bàn phường Phùng Chí Kiên chỉ có 03 gia đình đang quản lý, chăm sóc phần mộ liệt sĩ.

Với kết quả thực hiện điểm tại phường Phùng Chí Kiên, đây là cơ sở để các xã phường còn lại của thành phố Bắc Kạn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông tin mộ liệt sĩ theo trình tự các bước, có phương pháp tiến hành; vận dụng sáng tạo linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương./.