Ban Chỉ đạo 24 – TP rút kinh nghiệm công tác xét duyệt hồ sơ theo Quyết định số 49

Tại hội nghị, Cơ quan thường trực là Ban CHQS thành phố và Hội đồng chính sách phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đã báo cáo kết quả xét duyệt hồ sơ theo quyết định số 49. Nhìn chung Phường Sông Cầu đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thông báo văn bản quyết định, thông tư hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống mỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Khi thực hiện xét duyệt đảm bảo đúng thời gian, đủ thành phần dân chủ, công khai đúng quy trình, số lượng hồ sơ với 28 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng. Hồi đồng chính sách phường đã báo cáo kịp thời kết quả số liệu hồ sơ được hưởng theo Quyết định số 49 cho Ban chỉ đạo 24 – TP thành phố Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Trưởng Ban chỉ đạo 24 – TP thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Để đảm bảo 100% tham gia dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống mỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại các tổ dân phố trên địa bàn được hưởng các chế độ chính sách theo quy định, Phường Sông cầu tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố để các đối tượng tiếp tục nhận hồ sơ, phân loại và xét duyệt trong các đợt tiếp theo.

Đối với các xã phường theo kế hoạch sẽ tổ chức xét duyệt vào tháng 6/2016, vì vậy cần làm tốt công tác hướng dẫn kê khai, phân loại hồ sơ theo đúng quy trình và xét duyệt đảm bảo dân chủ, công khai.  Cơ quan trường trực tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung cho các đối tượng trong diện chuyển hồ sơ về địa phương khác xét duyệt. Các thành viên trong Ban chỉ đạo 24 -TP tiếp tục theo dõi, giám sát hướng dẫn các đơn vị được phân công phụ trách.