Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại thị xã Bắc Kạn

Tham gia đoàn kiểm tra tỉnh có đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2020. Về phía thị xã có đồng chí Ma Ngọc Vũ Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2020

Đ/c: Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn

Trong chương trình làm việc đoàn kiểm tra được nghe báo cáo dự thảo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên  năm 2013 của thị xã Bắc Kạn và các ý kiến thảo luận và góp ý cho báo cáo dự thảo.

Đ/c: Ngọc Văn Biên –  Trưởng phòng Nội vụ thị xã – Phó Trưởng ban Thường trực  báo cáo dự thảo trước đoàn kiểm tra tỉnh

Qua đợt kiểm tra thăm nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại thị xã Bắc Kạn. Đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2020 đã phát biểu chỉ đạo và kết luận qua đợt kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện 6 mục tiêu và 18 tiêu chí trong nội dung của Chương trình phát triển thanh niên với những chỉ tiêu cụ thể cho từng đối tượng liên quan. Qua đợt kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch cũng đề nghị với Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã làm tốt công việc sau:

1. Ban Chỉ đạo Chương trình thanh niên thị xã khẩn trương củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức từ cấp xã, phường chức danh Văn phòng – Thống kê kiêm nhiệm thêm công tác thanh niên, 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường làm Trưởng ban; cấp thị xã Thường trực là cơ quan phòng Nội vụ, 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách ban xã làm Trưởng ban để nhằm thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên.

2. Chỉ đạo các xã, phường làm trúng và đúng với các nội dung cụ thể về công tác thanh niên, tiến hành rà soát kiểm tra công tác thanh niên trên địa bàn thị xã Bắc Kạn trong quý II năm 2014.

Kết thúc buổi làm việc của đoàn kiểm tra đồng chí Ma Ngọc Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo  Chương trình phát triển thanh niên thị xã Bắc Kạn đã cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, xin hứa khắc phục những vấn đề còn tồn tại và vướng mắc để trong thời gian tới tập trung chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã thực hiện tốt hơn./.

Đ/c: Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn

Trong chương trình làm việc đoàn kiểm tra được nghe báo cáo dự thảo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên  năm 2013 của thị xã Bắc Kạn và các ý kiến thảo luận và góp ý cho báo cáo dự thảo.

Đ/c: Ngọc Văn Biên –  Trưởng phòng Nội vụ thị xã – Phó Trưởng ban Thường trực  báo cáo dự thảo trước đoàn kiểm tra tỉnh

Qua đợt kiểm tra thăm nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại thị xã Bắc Kạn. Đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2020 đã phát biểu chỉ đạo và kết luận qua đợt kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện 6 mục tiêu và 18 tiêu chí trong nội dung của Chương trình phát triển thanh niên với những chỉ tiêu cụ thể cho từng đối tượng liên quan. Qua đợt kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch cũng đề nghị với Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã làm tốt công việc sau:

1. Ban Chỉ đạo Chương trình thanh niên thị xã khẩn trương củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức từ cấp xã, phường chức danh Văn phòng – Thống kê kiêm nhiệm thêm công tác thanh niên, 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường làm Trưởng ban; cấp thị xã Thường trực là cơ quan phòng Nội vụ, 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách ban xã làm Trưởng ban để nhằm thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên.

2. Chỉ đạo các xã, phường làm trúng và đúng với các nội dung cụ thể về công tác thanh niên, tiến hành rà soát kiểm tra công tác thanh niên trên địa bàn thị xã Bắc Kạn trong quý II năm 2014.

Kết thúc buổi làm việc của đoàn kiểm tra đồng chí Ma Ngọc Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo  Chương trình phát triển thanh niên thị xã Bắc Kạn đã cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, xin hứa khắc phục những vấn đề còn tồn tại và vướng mắc để trong thời gian tới tập trung chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã thực hiện tốt hơn./.