Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Nguyễn Thị Minh Khai họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016

     Cuộc họp đã thông qua tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa theo Hướng dẫn số 255/HD-BCĐ, ngày 07/8/2013 của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bắc Kạn, Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và văn bản của Ban Chỉ đạo phong trào thành phố; đồng thời tiến hành bình xét các danh hiệu có hồ sơ đề nghị từ cơ sở. Kết quả toàn phường có 1.273 /1.359 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 93,67%; 13 tổ dân phố đạt tổ văn hóa bằng 76,5 % (trong đó có 02 tổ đạt 3 năm liên tục); 734/1.303 hộ  đạt tiêu chuẩn gia đình sức khỏe bằng 56,3%; Cơ quan phường đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

     Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã xét và đề nghị BCĐ các cấp khen thưởng 17 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận 02 tổ dân phố văn hóa; đề nghị Bộ VHTT-DL tặng Bằng khen cho tổ dân phố số 11; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tổ dân phố số 15.

     Việc bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo ANQP tại địa phương./.