Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019

Phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 được xác định chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” Với 6 nội dung chủ yếu. Trong đó Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai toàn diện, đồng bộ và cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn nhiễm vụ của các cơ quan, đơn vị. Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy cao độ tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đột phá về tổ chức, đột phá về công tác huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 của Ban CHQS thành phố có vị trí, vai trò rất quan trọng, nhằm giáo dục cán bộ, chiến sỹ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn.