Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

Thông qua đợt thi đua nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; làm cho mọi cán bộ, nhân viên có nhận thức đúng trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; cổ vũ cán bộ, nhân viên LLVT thành phố Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức đợt thi đua cao điểm còn gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 – CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT thành phố và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ trong toàn quốc.