Ban chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị cho Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012- 2017

Để thực hiện tốt các nội dung, hoạt động cho Đại hội thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2017, Ban CHQS đã tiến hành họp Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các Ban, thành viên trong đơn vị. Triển khai các văn bản liên quan như: Xây dựng kế hoạch, báo cáo, nội dung chương trình đại hội, công tác đảm bảo an ninh. Đồng thời, Ban CHQS thành phố cũng đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quốc phòng – quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Hiện nay, công tác chuẩn bị như: Trang chí khánh tiết đã được bố trí hợp lý theo đúng quy định, nội dung cho báo tường, các sản phẩm tăng gia để trưng bày. Có thể nói, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động lực thi đua cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng.

Ngoài ra, Ban CHQS thành phố cũng đã chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Đại hội, các sáng kiến, hậu cần được các cơ sở chuẩn bị đầy đủ. Đây là tiền đề quan trọng để LLVT thành phố đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.