Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tập huấn cán bộ dân quân tự vệ 2017

Trong thời gian 5 ngày, 166 cán bộ dân quân tự vệ thuộc các đơn vị DQTV trên địa bàn thành phố sẽ được tập huấn 12 nội dung cơ bản như: Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Công tác quốc phòng – quân sự ở địa phương cơ sở trong tình hình mới; Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng  lực lượng Dân quân tự vệ; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; huấn luyện nghiêm nghỉ, đi đều đứng lại, đội hình tiểu đội, trung đội…. Mục tiêu lớp tập huấn đặt ra là sau khi kết thúc 100% các đồng chí học viên đều đạt yêu cầu trở lên.

Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân quân tự vệ những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quân sự – quốc phòng địa phương. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, soạn thảo văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, quân sự – quốc phòng nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh nói riêng.