Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2018 -2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quân nhân Ban CHQS thành phố đã góp phần xây dựng đơn vị thành một khối đoàn kết thống nhất, phát huy tốt ba dân chủ lớn về chính trị, dân chủ về quân sự và chuyên môn, dân chủ về kinh tế và đời sống góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thông qua các hoạt động, sinh hoạt Hội đồng quân nhân, cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị đã đóng góp những sáng kiến hay, đề xuất những vấn đề cốt lõi mà Đảng ủy, chỉ huy cần lãnh đạo, tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP hàng năm. Bên cạnh đó, Hội đồng quân nhân đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tính dân chủ của quân nhân cũng được phát huy cao, mạnh dạn góp ý cụ thể từng cá nhân để đưa hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, tạo điều kiện cho quân nhân trong đơn vị học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2018 – 2020. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2018 – 2020 sẽ tiếp tục lãnh đạo tập thể quân nhân phát huy dân chủ, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.