Ban CHQS thành phố Bắc Kạn phát động thi đua Tự hào viết tiếp chiến công

Thời gian thi đua từ ngày 17/10 đến 18/12 năm 2017 với chủ đề thi đua là thực hiện 4 nhất, 3 không như: 4 nhất có ý chí và quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nghiêm nhất; bảo đảm đời sống và công tác kỹ thuật tốt nhất; về thực hiện 3 không, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật; không để mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động, công tác và khi tham gia giao thông; không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.