Ban CHQS thành phố Bắc Kạn sơ kết 05 năm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Trong 05 năm qua, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Lực lượng vũ trang thành phố Băc Kạn đã quán triệt, triển khai nhiều biện pháp phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. Cán bộ đảm nhiệm giảng dạy chính trị tích cực nghiên cứu lý luận, bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để đưa vào bài giảng các nội dung phù hợp, liên hệ sát thực tiễn, trọng tâm là trang bị nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối quan điểm của Đảng, Hiến pháp pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và trách nhiệm với nhiệm vụ của quân đội, của Lực lượng vũ trang thành phố. Công tác quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả được các đơn vị coi trọng. Kết quả, kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có từ 75 đến 82% khá, giỏi. Công tác đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục chính trị được quan tâm, kinh phí bảo đảm cho biên soạn tài liệu theo phân cấp, bảo đảm bút, bục, máy chiếu … phục vụ biên soạn bài giảng, thông qua bài giảng.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra thực trạng việc thực hiện Đề án nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị của đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

          Trong thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng Quy chế, quy định và vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên trong lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án. Tiếp tục đổi mới toàn diện cả về nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp quản lý, tổ chức giáo dục chính trị đối với Lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng yếu cầu trong tình hình mới. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức xã hội, kỹ năng sống, nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, chấp hành kỷ luật. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiện vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.