Ban CHQS thành phố Bắc Kạn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 – NQ/TW

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên. Trong 5 năm qua, Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết 765-NQ/TW của Quân ủy Trung ương, đơn vị đã chủ động ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm xác định nội dung, biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ ở các cấp, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới; nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong huấn luyện cho từng đối tượng; những thuận lợi, khó khăn đang đặt ra.Qua đó, từng cá nhân, cơ quan, đơn vị xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, trách nhiệm đối với công tác huấn luyện. Với phương châm: “Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là then chốt”, Đảng ủy quân sự thành phố đã chú trọng huấn luyện cho các đối tượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ cho cán bô, chiến sĩ.

Với sự chủ động, đoàn kết, công tác huấn luyện của Đảng ủy quân sự thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đảng ủy quân sự thành phố còn tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đây cũng chính là động lực, tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố vững vàng trong công tác huấn luyện, góp phần đưa Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đi vào cuộc sống./.