Ban CHQS thành phố tập huấn cán bộ dân quân tự vệ 2019

Trong thời gian 05 ngày, các đồng chí là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng tự vệ, thuộc các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn thành phố được học tập, huấn luyện các nội dung như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng  lực lượng Dân quân tự vệ; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố lực lượng DQTV; huấn luyện nghiêm nghỉ, đi đều đứng lại, đội hình tiểu đội, trung đội…. Tập bắn súng trường K63, Súng TLAK; Công sự dã chiến và cách ngụy trang; Tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn; kiểm tra bắn súng trường K63 và TLAK. Mục tiêu lớp tập huấn đặt ra là sau khi kết thúc 100% các đồng chí học viên đều đạt yêu cầu trở lên.

Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân quân tự vệ những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quân sự – quốc phòng địa phương. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, soạn thảo văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự – quốc phòng nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh nói riêng. Hoạt động huấn luyện kết thúc vào nagỳ 16/03/2019./.