Ban CHQS thành phố tổng kết 10 năm Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa X)

Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Đảng ủy Ban CHQS thành phố đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tới 100% các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ, chiến sỹ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Hàng năm Đảng ủy BCHQS thành phố đều có nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cơ sở có trình độ, năng lực, tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế 10 năm qua không có đảng viên nào vi phạm.

Trong các buổi sinh hoạt, đã vận dụng, lồng ghép “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc chọn mẩu chuyện về Bác gắn với tiêu điểm tháng. Trong sinh hoạt chi bộ kịp thời phổ biến các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước. Từng đảng viên trong sinh hoạt luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục có hiệu quả; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực; cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cũng như thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy và cấp trên trực tiếp giao.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết./.