Ban CHQS thành phố tổng kết thực hiện Chỉ thị 124

Chiều 16/3, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy TW về tăng cương lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy TW về tăng cương lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, hàng năm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho 100% đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Chủ động bồi dưỡng việc áp dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy như sử dụng máy tính, máy trình chiếu cùng mô hình, bảng biểu phục vụ cho bài giảng. Ngoài ra, định kỳ tổ chức các hội thi, cán bộ giảng dạy chính trị ở đơn vị và tham gia hội thi do cấp trên tổ chức. Hàng năm,  hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo quy định, quân số tham gia học tập đạt 98,5 % trở lên. Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy TW, Ban CHQS thành phố có kế hoạch giáo dục cụ thể, làm cho mọi cán bộ, nhân viên trong LLVT luôn nhận thức đúng vai trò của công tác giáo dục chính trị ở đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương./.

Minh Cường