Ban CHQS thị xã tổ chức triển khai công tác GGQP&AN năm 2015

Năm 2014, BCHQS thị xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như: thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thị uỷ, UBND có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập PCLB – TKCN….Trong công tác tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu năm 2014, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện các đối tượng đạt kết quả tốt. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị triển khai toàn diện có hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Phong trào thi đua quyết thắng được chỉ đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp đi vào chiều sâu, công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì, thực hiện nghiêm túc. Công tác huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, khoa học từ thị xã xuống các cơ sở; đảm bảo đúng nội dung, chương trình, bám sát phương châm “ cơ bản, thiết thực, vững chắc”. 

Một buổi ký kết giao ước thi đua năm 2015

Trong thời gian tới BCHQS thị xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 8 về “ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chú trọng khả năng cơ động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quản lý chặt chẽ công trình Quốc phòng trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Thường xuyên rà soát, bổ sung ổn định biên chế lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cao, có kế hoạch sẵn sàng mở rộng lực lượng; Tiếp tục tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân khi thực hiện nghĩa vụ Quân sự; Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai đưa nội dung công tác tuyển quân vào trong các cuộc họp từ  khu dân cư đến các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.