Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II -2023

Chiều ngày 13/4, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Trong quý I-2023, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn đã kịp thời thực hiện kiện toàn thành viên Ban đại diện; thực hiện triển khai chủ trương chính sách, Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT và Nghị quyết, chỉ đạo của chính quyền địa phương; hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện HĐQT; Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban đại diện; vai trò của Chủ tịch UBND xã, phường đã phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch hằng tháng. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách đến 31/3/2022, tổng nguồn vốn 227,719 triệu đồng, giảm 580 triệu đồng so với 31/12/2023. Doanh số cho vay 3 tháng: 8.875 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2022: 3.806 triệu đồng. Doanh số thu nợ 03 tháng: 8.537 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ 2022: 3.565 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 224.708 triệu đồng, tăng 309 triệu đồng so với 31/12/2022, tốc độ tăng trưởng 0,14%. Tổng dư nợ quá hạn, dư nợ khoanh: 551 triệu đồng, tỷ lệ 0,25%.

Hoạt động giao dịch giải ngân tại 08 xã, phường thực hiện tốt, đúng kế hoạch. Trong 03 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 93,74%, tỷ lệ thu nợ đạt 97%, tỷ lệ thu lãi đạt 99,66%. Về các chương trình tín dụng chính sách: Số tiền cho vay 8.875 với 174 hộ vay vốn. Trong đó, vốn vay giải quyết việc làm cao nhất. (6.302 triệu đồng/132 lao động).  Đến nay, dư nợ tín dụng 224,708 triệu đồng/ 3.714 hộ, dư nợ bình quân 60,5 triệu đồng/hộ; mở 01 lớp tập huấn với 26 lượt người là Trưởng thôn, ban quản lý tổ Tiết kiện & Vay vốn tham gia, đạt 83,87%.Từ các nguồn vốn vay giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo…có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Qua ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn cần phải tháo gỡ, khắc phục, đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh cần tăng cường truyền thông rộng rãi các chương trình tín dụng chính sách tới các đối tượng, tạo địa chỉ tin cậy, hạn chế tình trạng người dân vay tín dụng đen. Nâng cao chất lượng tín dụng, tổ chức bình xét đúng đối tượng, đúng mục đích các khoản vay vốn. Bám sát nhiệm vụ, liên tục, thường xuyên, duy trì làm tốt công tác thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các tổ đôn đốc thu hồi nợ của các xã, phường. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay đối với các hộ vay vốn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giao dịch ngân hàng; tuyên truyền, vận động tổ viên, hội viên và nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Mobile Banking do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai; tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của tổ chức hội, đoàn thể các cấp, chất lượng hoạt động ủy nhiệm của các tổ Tiết kiệm & Vay vốn; các phòng chuyên môn liên quan chủ động hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; đối với các trường hợp nợ quá hạn, cần phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn đối với từng trường hợp, để có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định hiện hành,…

Triệu Biển