Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố triển khai nhiệm vụ 2018

Năm 2017, số tiền cho vay 19.364 triệu đồng, với 741 lượt hộ vay vốn trong đó tập trung giải ngân một số chương trình cho vay như: cho vay hộ nghèo 1.755 triệu đồng/ 42 hộ vay vốn; hộ cận nghèo vay 1.608 triệu đồng/41 hộ; vay thoát nghèo 1.125 triệu đồng/24 hộ, giúp các gia đình có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất; giúp 17 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải học phí; xây dựng 125 công trình nước sạch, công trình vệ sinh…đến nay dư nợ tín dụng đạt 104.307 triệu đồng/ 3.582 hộ vay; dự nợ bình quân 29,12 triệu đồng/hộ vay.

          Tuy nhiên, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bắc Kạn trong năm qua vẫn còn một số tồn tại như: công tác theo dõi nợ đến hạn của một số tổ chức Hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn còn chưa được quan tâm; việc bình xét và phê duyệt đối tượng vay vốn ở một số nơi chưa hiệu quả dẫn đến tiềm ẩn rủi ro tín dụng…

         Giải pháp thực hiện trong năm 2018 Ngân hàng và Ban Đại diện Hội đồng quản trị cần tập trung các giải pháp giảm nợ quá hạn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tiền gửi; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhằm bảo đảm nguồn vốn cho vay đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.