Ban Dân tộc tỉnh tập huấn cho người có uy tín năm 2018

Tại lớp tập huấn, các đại biểu người có uy tín của thành phố đã được phổ biến nội dung về công tác tuyên truyền vận động quần chúng; Một số vấn đề liên quan trong công tác an ninh, quốc phòng hiện nay; Kỹ năng hòa giải ở cơ sở và Các chương trình chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng  cho người có uy tín trong cộng đồng  trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp trong việc tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Lớp tập huấn kết thúc ngày 18/05/2018.