BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Xem chi tiết tại đây:

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 -2030

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH

THÔNG BÁO SỐ 09 LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 ĐẾN NĂM 2030; KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021THÀNH PHỐ BẮC KẠN