Bàn giao chỉ giới đất cho 02 hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng công trình Trạm y tế xã Dương Quang

Theo thống kê lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (viết tắt là GPMB) của các phòng, ban chuyên môn thành phố tháng 11/2017 UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường cho 02 hộ gia đình thuộc diện GPMB và các hộ đã nhận tiền bồi thường theo quy định.

Ngày 30/01/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định giao đất tái định cho cho các hộ đủ điều kiện. Theo đó, ngày 05/02/2018, phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao chỉ giới đất cho 02 hộ gia đình tại khu tái định cư phường Phùng Chí Kiên. Thông qua hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, dự kiến công trình Trạm y tế xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn khởi công vào tháng 03/2018 và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2018. /.