Ban kinh tế xã hội – HĐND thành phố giám sát tại Đài TTTH thành phố.

Từ năm 2014 đến nay, Đài TTTH thành phố Bắc Kạn thường xuyên duy trì 1 tuần 4 chương trình phát thanh địa phương, mỗi chương trình có thời lượng 30 phút, phát 2 lượt trong ngày. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, phản ánh các sự kiện kinh tế chính – chính trị – Văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn. Nêu gương người tôt việc tốt trong các hoạt động kinh tế xã hội…trên sóng phát thanh, phối hợp với Đài PTTH tỉnh phát sóng các chuyên mục của Thành phố trên sóng Đài PTTH tỉnh. Duy trì việc tiếp phát sóng Đài TNVN và Đài PTTH tỉnh, thường xuyên hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm truyền thanh cơ sở. ….

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đài TTTH thành phố còn gặp không ít khó khăn do số biên chế và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn còn ở mức độ khiên tốn, việc đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống phát thanh của Thành phố còn hạn chế.

Trên cơ sở cùng trao đổi và tháo gỡ khó khăn, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của đơn vị đó là: Kết quả thực hiện một số chương trình phát thanh địa phương chưa cao, việc cập nhật các hoạt động diễn ra trên địa bàn đôi khi chưa kịp thời.

 Đoàn giám sát cũng kiến nghị : Đài TTTH thành phố khắc phục những khó khăn, tích cực chủ động trong việc nắm bắt thông tin, các hoạt động của cấp ủy, chính quyền để kịp thời tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của Đài, tăng cường các hoạt động phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng các tin bài phát sóng, duy trì và mở thêm các chuyên mục mới, nâng cao hiệu quả công tác, phong phú về thông tin, đảm bảo chất lượng phát sóng.

Về một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị Đoàn giám sát đã ghi nhận và sẽ trao đổi với các đơn vị liên quan để xem xét giải quyết.