Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện công tác nội vụ trên địa bàn

Theo báo cáo của đơn vị cung cấp và kết quả xem xét, thảo luận tại buổi làm việc, kết hợp với khảo sát trên một số kênh thông tin khác, đoàn giám sát thống nhất đánh giá: Trong 10 tháng đầu năm 2015, Phòng nội vụ thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, đạt kết quả khá trên các lĩnh vực.

Phòng đã tích cực tham mưu về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng đơn vị để tham mưu phân bổ chỉ tiêu biên chế và số lượng người làm việc kịp thời, phù hợp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thay đổi của bộ máy chính quyền thành phố và cơ sở, từ đó tham mưu kịp thời ban hành các văn bản kiện toàn nhân sự để bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền được ổn định; hoàn thiện hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền chuyển các thôn của 02 đơn vị Huyền Tụng, Xuất Hóa thành tổ dân phố; đổi dấu khi thị xã trở thành thành phố, xã trở thành phường; phối hợp triển khai khép kín đường địa giới hành chính các cấp theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ tới các xã, phường. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo với tổng số 24 chỉ tiêu; thực hiện các thủ tục điều động, tiếp nhận, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi phụ trách các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc phòng chuyên môn, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học 57 trường hợp; triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và tổng hợp trình Sở Nội vụ tỉnh thẩm định; nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 212 trường hợp; tham mưu cử 19 công chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xã 05 trường hợp; chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP đối với công chức địa chính, kế toán 10 trường hợp; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Hướng dẫn UBND xã, phường lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định. Tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015. Giúp UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường quản lý hoạt động tôn giáo ở địa phương theo pháp luật; tổng kết phong trào thi đua “Thành phố Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015 và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015; phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015”; khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho 283 tập thể và 352 cá nhân. Tham mưu giúp UBND thành phố lấy ý kiến các phòng, ban, đơn vị để ban hành Chỉ thị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; giao chỉ tiêu và hoàn thành xây dựng 05/05 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và một số công tác khác.

Đoàn giám sát kiến nghị Phòng Nội vụ thành phố tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn trong việc ban hành quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với một số viên chức giữ ngạch kỹ sư, kế toán, kỹ thuật viên; có phương án sắp xếp, bố trí công việc hợp lý đối với cán bộ xã, phường sau Đại hội Đảng cơ sở đang khó khăn trong bố trí công tác; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước; tham mưu quản lý và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện tốt các phong trào thi đua, đảm bảo thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, quan tâm phát hiện, khen thưởng đối với những người lao động trực tiếp có thành tích tiêu biểu để động viên phong trào; tham mưu và tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị từng bước sắp xếp, tổ chức tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; quy định và tổ chức nộp lưu tài liệu vào kho lưu trữ; bố trí phòng, kho lưu trữ tài liệu của cơ quan, đơn vị và trang cấp các trang thiết bị phù hợp để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ; tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình thanh niên thành phố tổ chức các hoạt động theo đúng quy định để nâng cao chất lượng công tác thanh niên; nâng cao chất lượng quản lý các Hội, đảm bảo việc thành lập và hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (nhất là vấn đề thu, quản lý, sử dụng các quỹ xã hội, từ thiện của các Hội). Đồng thời, đoàn giám sát kiến nghị UBND thành phố tăng cường tổ chức tập huấn về công tác văn thư – lưu trữ cho các cơ quan, bộ phận có liên quan. Nâng cấp mạng nội bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có giải pháp thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Sớm ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm phản ánh, đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do cơ quan chuyên môn tham mưu, đề nghị./.