Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện công tác nội vụ trên địa bàn