Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo báo cáo của đơn vị cung cấp và kết quả xem xét, thảo luận tại buổi làm việc, kết hợp với khảo sát trên một số kênh thông tin khác, đoàn giám sát thống nhất đánh giá: Từ năm 2013 đến tháng 10/2014, Bảo hiểm xã hội thị xã đã chủ động triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác theo phân cấp.

Đơn vị đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện tương đối tốt thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã lồng ghép tuyên truyền các nội dung thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội; cấp phát đĩa CD, tờ rơi, tờ gấp… đến các đối tượng; tuyên truyền đến các xã, phường để xã, phường tiếp tục phổ biến rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn.

Công tác tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định. Việc tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm đầy đủ, kịp thời. Định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các kiến nghị, đề nghị của đối tượng.

Công tác cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT được giải quyết tương đối kịp thời, đầy đủ, theo quy trình quy định. Thực hiện việc quản lý phôi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; in, cấp mới, cấp đổi thẻ BHYT và cấp mới, cấp đổi sổ BHXH theo phân cấp chặt chẽ, đúng quy trình. Phối hợp tương đối tốt với các ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận giao dịch “một cửa” niêm yết công khai các thủ tục hành chính trong việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Phân công công chức trực và tiếp công dân tại bộ phận giao dịch “một cửa” tất cả các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ 7 hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đến giao dịch công tác. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả kịp thời.

Hiện nay, toàn thị xã có 316 đơn vị, với tổng số 28.633 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Từ năm 2013 đến tháng 9/2014, đã thu các quỹ BHXH, BHYT, BHTN là 98,789 tỷ đồng (trong đó: BHXH là 66,542 tỷ đồng; BHYT là 29,345 tỷ đồng; BHTN là 3,9 tỷ đồng). Số chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cộng dồn đến hết tháng 9/2014 là 8,29 tỷ đồng (trong đó: quỹ BHXH là 7,08 tỷ đồng; quỹ BHYT là 1,02 tỷ đồng, quỹ BHTN là 0,19 tỷ đồng). Đã chi trả các quỹ BHXH, BHYT, BHTN là 193,99 tỷ đồng cho cho 58.714 lượt người.

Ngoài những khó khăn của đơn vị do nguyên nhân khách quan (do thị xã là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nên đầu mối và số lượng tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT chiếm tỷ trọng lớn trong tỉnh; một số đơn vị sản xuất gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hoặc số lượng lao động ít, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, theo thời vụ nên công tác phát triển, mở rộng nguồn thu BHXH, BHYT, BHTN… không thuận lợi), đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, đề nghị BHXH thị xã  tìm giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn giám sát kiến nghị BHXH thị xã cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành để xác định và quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là đầu mối phải đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng không đóng, hoặc đóng không đầy đủ như hiện nay để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, để tăng nguồn thu cho BHXH và ngày càng có nhiều đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. In và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội cần kịp thời, chính xác, bảo đảm quyền lợi của người có thẻ. Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương hướng dẫn các xã, phường thực hiện tốt các bước theo quy trình cấp thẻ để hạn chế sai sót ngay từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT trên địa bàn. Tìm giải pháp khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN diễn ra phổ biến; tỷ lệ tương đối cao, dây dưa kéo dài đáng lo ngại như hiện nay để đảm bảo an toàn quỹ, chấm dứt việc chậm giải quyết, hoặc không giải quyết được đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định do việc chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.