Ban Kinh tế- xã hội HĐND thị xã giám sát xã Dương Quang, Nông Thượng năm 2014

Từ năm 2013 đến nay, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được xã Dương Quang triển khai khẩn trương, đồng bộ đến nay đạt 8/11 tiêu chí, đạt 7,27%. Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội thực hiện tốt. Số hộ nghèo đầu năm 2013 có: 54/757 hộ bằng 7,13%; hộ cận nghèo: 39/757 hộ bằng 5,15%. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cứu đói giáp hạt và được hỗ trợ tiền điện, cây con giống, trợ giá sản xuất. Chế độ chính sách đối tượng thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công được chi trả kịp thời. Tình hình sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đối với các tổ chức hội, học sinh sinh viên duy trì hiệu quả.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được xã Nông Thượng thực hiện kịp thời nội dung 7 bước theo quy định, hiện nay xã đạt 7/19 tiêu chí. Các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội triển khai thực hiện tốt, từ năm 2012 đến nay đã phối hợp tổ chức được 06 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 200 lượt người và 05 lớp học nghề cho 150 người. Các chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội, trẻ em có hoàn cảnh kho khăn được thực hiện theo quy định. Kịp thời triển khai các văn bản về chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công. Xã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho hơn 677 lượt hộ vay vốn với số tiền trên 14 tỷ đồng. Công tác quản lý vốn vay được thực hiện tốt, nguồn vốn được các hộ sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả Kinh tế- xã hội.

Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội của xã Dương Quang, Nông Thượng đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới xã Dương Quang cần bám sát địa bàn, có chỉ tiêu cụ thể thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên có chất lượng. Hướng dẫn đối tượng được hưởng trợ cấp thương binh làm hồ sơ  theo đúng quy định. Đối với xã Nông Thượng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và ghi nhận tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của xã để chuyển tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết /.