Ban kinh tế – xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn giám sát tại phường Phùng Chí Kiên

Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo của UBND  phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Nhìn chung , Phường đã thực hiện công tác điều hành ngân sách đảm bảo đáp ứng được công việc. Tính đến tháng 8 năm 2016, Phường Phùng Chí Kiên thực hiện thu ngân sách đạt trên 2,322 tỷ đồng/ dự toán giao là 03 tỷ đồng. công tác chi ngân sách thực hiện theo đúng chế độ, chính sách tài chính hiện hành. Về công tác quyết toán ngân sách năm 2015, phường đã chủ động phối hợp với Kho bạc nhà nước đối chiếu tất cả các khoản thu, chi ngân sách trong năm, đảm bảo hoạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu, chi theo mục lục ngân sách nhà nước, đúng thời gian quy định. Thực hiện huy động tốt các khoản đóng góp, ủng hộ quỹ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

 Phường Phùng Chí Kiên cũng nghiêm túc thực hiện việc chấn chỉnh, khắc phục các nội dung kiến nghị sau giám sát quý III/ 2015 của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đó là: Thực hiện cập nhập, một số văn bản, hướng dẫn các cấp về công tác thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ. Thành lập, kiện toàn một số Ban vận động, Ban quản lý quỹ cấp phường. Thực hiện công khai tình hình thu, chi sử dụng quỹ, phối hợp với các ban, ngành, hội đẻ sử dụng các quỹ có hiệu quả. Thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại Phòng Giao dịch Kho bạc nhà nước Bắc Kạn. Công tác quản lý sổ sách, chứng từ thu chi đã đi vào nề nếp đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt các chế độ về thu, chi quỹ.

Thông qua hoạt động giám sát thực tế tại cơ sở, Ban kinh tế – xã hội HDND thành phố Bắc Kạn kiến nghị phường Phùng Chí Kiên tiếp tục Phối hợp với Kho bạc nhà nước bám sát nguồn ngân sách của địa phương, thực hiện quản lý, cân đối nguồn kinh phí điều hành các hoạt động của địa phương đề ra. Ngoài ra, khi thực hiện hỗ trợ từ nguồn quỹ xã hội nhân đạo từ thiện cần xem xét đối tượng đảm bảo chi đúng theo các văn bản quy định hiện hành. Khi gặp khó khăn chủ động báo cáo phòng chuyên của UBND thành phố Bắc Kạn để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đề ra năm 2016.