Ban kinh tế xã hội – Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát tại Trung tâm dân số

Theo báo cáo của Trung tâm DS-KHHGĐ, từ năm 2014 đến nay Trung tâm luôn tích cực tham mưu cho UBND thành phố trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ và các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý,năm. Duy trì chế độ giao ban định kỳ, phối hợp hoạt động triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục và cung cấp dịch vụ KHHGĐ, từ năm 2014 đến nay đã có hơn 400 ca sử dụng biện pháp tránh thai, cấp phát biện pháp tránh thai phi lâm sàng miễn phí cho các đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo.  Phối hợp với một số ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, lồng ghép với các hoạt động ở khu dân cư thu hút gần 14 nghìn lượt người nghe ( từ năm 2014  đến nay ). Bên cạnh đó Trung tâm còn thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn tại cơ sở, năm 2014 đã tiến hành kiểm tra giám sát tại 5 đơn vị xã phường. Các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số được triển khai thực hiện đầy đủ, kết quả từ năm 2014 đến nay: tổng số sinh là 556 người, giảm 26 người, trong đó trẻ nam là 311, trẻ nữ 245, tỷ suất sinh thô là 14,4%0, chế t thô là 3,96, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,04%. Tuy nhiên tình trạng mang thai con thứ 3 và mất cân bằng giới vẫn diễn ra, đặc biệt năm 2014 số người sinh con thứ 3 tăng cao: 17 người, đến đầu năm 2015 đã có xu hướng giảm, tình trạng mất cân bằng giới tính được kiểm soát.

Làm việc với đơn vị, đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được đồng thời Đoàn cũng đã chỉ rõ một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục như :

 

 

Công tác truyền thông cần được triển khai thường xuyên, liên tục, mở rộng đối tượng truyền thông, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong 4 tháng đầu năm tuy đã được kiểm soát nhưng chưa mang tính ổn định, đội ngũ cộng tác viên dân số hoạt động hiệu quả chưa cao, việc nắm bắt số liệu còn lúng túng, thu thập thông tin còn sơ sài.

Đoàn giám sát cũng đã kiến nghị Trung tâm Dân số KHHGĐ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền  bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cho canns bộ Đảng viên, nhân dân để giảm đến mức thấp nhất số người mang thai và sinh con thứ 3; Tăng cường các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh , triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông. Có giải pháp bổi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội cộng tác viên dân số 

Trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của đơn vị, đoàn giám sát đã tổng hợp và có ý kiến đối với một số vấn đề liên quan để cùng với đơn vị khắc phục những khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.