Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp

Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2015 đơn vị đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương. Kiểm sát việc xử lý tin báo tố giác tội phạm của cơ quan điều tra 89 tin (giảm 7 tin so với cùng kỳ); cơ quan điều tra đã giải quyết 67 tin (đạt tỷ lệ 75,2%); đang giải quyết 22 tin. Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết dứt điểm các tin báo tố giác tội phạm quá hạn. Thụ lý từ cơ quan điều tra 94 vụ/149 bị can (giảm 8 vụ/02 bị can so với cùng kỳ). Cơ quan điều tra kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 66 vụ/117 bị can; tạm đình chỉ 4 vụ/02 bị can. Viện kiểm sát thụ lý 66 vụ/117 bị can (giảm 02 vụ và tăng 11 bị can so với cùng kỳ); truy tố 60 vụ/111 bị can (đạt tỷ lệ 91%). Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 69 vụ/101 bị cáo. Án trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung 03 vụ/26 bị can. Luôn duy trì công tác kiểm sát nhà tạm giữ hàng ngày. Kiểm sát thi hành án hình sự với tổng số 147 bị án, đã thi hành án là 145 bị án, hoãn 02 bị án do bệnh nặng. Kiểm sát 326 quyết định thi hành án dân sự; kiểm sát 13 hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt, án phí; tham gia kiểm sát tiêu hủy vật chứng 07 đợt; tham gia kiểm sát định giá tài sản 02 vụ. Kiểm sát thụ lý 158 vụ và 01 việc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, Tòa án đã giải quyết 155, 01 việc; ban hành kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục một số vi phạm về việc gửi một số thông báo thụ lý, quyết định giải quyết án dân sự còn chậm; phát hiện 03 quyết định dân sự có một số vi phạm báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị giám đốc thẩm theo thẩm quyền.

Đoàn giám sát kiến nghị đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị klhởi tố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ của ngành; thực hiện cương quyết, đúng trách nhiệm, quyền hạn trong hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử; chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, chất lượng tranh tụng tại Tòa án của các kiểm sát viên. Quan tâm củng cố, kiện toàn và rèn luyện đội ngũ cán bộ về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ; tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, hạn chế án hoàn trả hồ sơ để bổ sung điều tra nhiều lần./.