Ban thường vụ Thành ủy Bắc Kạn ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, ngày 11/8/2015, Ban thường vụ thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 01- KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Mục đích

Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu đã đạt được, đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện tháng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

– Yêu cầu:

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết cần thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Cùng với việc tổ chức, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viêncần phải đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Gắn việc quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua kế hoạch, chương trình hành động; lựa chọn những việc cần làm ngay, những bức xúc, tồn đọng, tạo được sự chuyển biến cụ thể trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân, coi đây là nội dung chủ yếu và quan trọng nhất của việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội.

Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt Nghị quyết; chú trọng các đối tượng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tham mưu các cấp nhất là cấp cơ sở.

– Việc tổ chức hội nghị triển khai

Ở cấp thành phố: Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong tháng 8/2015 cho các đối tượng: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ khóa VI; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc thành ủy.

Ở các xã, phường triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể cấp xã, phường; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn. Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong tháng 9/2015.

Đối với các chi, đảng bộ khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trực thuộc thành ủy: Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong tháng 9/2015, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội: Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, tổ chức phổ biến nội dung Nghị quyết đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Hoàn thành trong tháng 9/2015.

Việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong nhân dân: Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ vào tài liệu Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI để tiến hành tuyên truyền, phổ biến thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố. Đài truyền thanh – truyền hình thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên sóng phát thanh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài phản ánh tình hình, kết quả quán triệt thựchiện Nghị quyết. Cổng thông tin điện tử thành phố mở chuyên mục công bố Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI và việc góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào văn kiện Đại hội.

 – Nội dung học tập, quán triệt:

Cấp thành phố và các chi, đảng bộ khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trực thuộc thành ủy: Kết quả tổ chức Đại hội đảng bộ thành phố khóa VI; phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận và thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ sở.

Cấp xã, phường: Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở; quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua Chương trình hành động của cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI.

– Về tổ chức thực hiện:

Văn phòng thành ủy: Chủ trì, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết ở cấp thành phố.

UBND thành phố xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ vào kế hoạch của Thành ủy xây dựng kế hoạch học tập; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của đơn vị, địa phương.

Ban Tuyên giáo thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu cho hội nghị học tập, quán triệt và triển khai ở cấp thành phố; cung cấp tài liệu cho các chi, đảng bộ trực thuộc.  

Ban Tuyên giáo các xã, phường và đội ngũ báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, phản ánh kịp thời với Thường trực cấp ủy việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị./.