Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, nắm tình hình thực hiện công tác tuyên giáo tại Thành phố Bắc Kạn

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Kạn trực tiếp đi thăm nắm tình hình tại 02 đơn vị cơ sở (Đảng ủy Phường Đức Xuân, Đảng ủy xã Nông Thượng) và làm việc với Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm BDCT thành phố, đại diện báo cáo viên cấp thành phố.

 Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của thành phố và những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất một số nội dung với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các thành viên dự họp và đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu ý kiến, trao đổi về các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

 Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những lĩnh vực nổi bật của công tác tuyên giáo thành phố; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử địa phương của những đơn vị xã, phường chưa thực hiện; đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 09-CT/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy… đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của địa phương./.