Báo cáo 122 thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2020

Xem chi tiết tại đây:  Báo cáo 122 thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2020