BÁO CÁO Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022)

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nguồn:Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng