BÁO CÁO Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Bắc kạn 

Xem nội dung chi tiết tại dung : Báo cáo số 345/BC-UBND Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Bắc kạn 

Nguồn: UBND Thành phố