BÁO CÁO Kết quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hết năm 2020 của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Kết quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hết năm 2020 của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn