BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn

Nguồn:Phòng VHTT TP Bắc Kạn