BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 165/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố