BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020