BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 172/BC-TCTTKĐA Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn