BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 6 năm 2024 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 251/BC-TCTTKĐA Kết quả triển khai thực hiện đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 6 năm 2024 )

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn